Coronavirus 2020 (COVID-19)

Updated: 12-11-2020

Updated Information on Coronavirus 2020 (COVID-19)

Before you leave home, check your temperature. If your temperature is 100 F (38 C) or above stay home and call your coordinator right away. If you are experiencing any of the following symptoms: fever, cough, sore throat, shortness of breath, runny nose, or loss of taste and smell. Stay home and call your coordinator.

What is Coronavirus (COVID-19)? Coronaviruses are a group of viruses that can cause either mild illness, such as a cold, or can make people sick with pneumonia. A NEW Coronavirus called COVID-19 is a respiratory illness that can spread from person to person. Symptoms include
fever, cough and shortness of breath.

How does it spread? The virus is believed to spread mainly from person to person. Between people who are in close contact with one another (within about 6 feet) and through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.

What can I do to prevent myself or loved ones from getting sick? There are no specific vaccines or treatments available for this novel coronavirus, or any other coronavirus. However, medication and vaccine research is underway. The New York State Department of Health recommends the following to minimize the spread of respiratory viruses:

 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds (sing the happy birthday song, twice). When no soap and water is available, use an alcohol-based hand sanitizer with at least 60% of alcohol.
 • Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands.
 • Do not shake hands, instead wave or elbow bump.
 • Avoid close contact with people who are sick.
 • Cover your mouth with a tissue (not your hand) when you cough or sneeze. Used tissues should be thrown in the garbage.
 • Routinely clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular household cleaning spray or disinfecting wipes.
 • Get your flu shot. Although the flu shot will not protect you from COVID-19, it will help prevent the flu which has similar symptoms to this coronavirus.

Call your Special Touch coordinator if you are sick, do not go to work. Your coordinator
will arrange a replacement aide for your patient.

The elderly and immune-compromised, or those with underlying health conditions are most susceptible to this virus. These people should avoid gatherings with large crowds and ask loved ones to not visit when they are sick.

What happens if I have plans to travel? Special Touch has a screening process for all caregivers who have traveled or plan on traveling. If you have an upcoming vacation please notify your coordinator upon arrival immediately. You cannot return to work without speaking with your coordinator.

Lastly, as always, contact your coordinator if any of your patients become ill or show symptoms including cough, or fever or shortness of breath. In that situation, you should put a face mask on your patient and yourself.

Enfòmasyon sou Maladi Kowonaviris 2020 (COVID-19)

Anvan-w kité kay ou, tchéké tanpérati-w. Si tanpérati yan 100 F(38C) oubyen plis,ou dwé rété la kay ou, épi rélé kòdonatè-w byen vit.Si-w ékspérimanté sentom tankou: fyèv,tous,gòj fè mal,souf kout, oubyen nen-w ap koulé, oubyen-w pa pran ni gou, ni sant anyen. Rété lakay ou épi rélé kòdonatè-w.

Kisa Coronavirus (COVID-19) yé? Kowonaviris sé yon gwoup viris ki ka lakòz swa maladi senp, tankou yon grip, oswa ka fè moun malad ak nemoni. YON NOUVO koronaviris ki rélé COVID-19 sé yon maladi respiratwa ki ka gayé dé yon moun ak yon lòt. Sentòm yo gen ladan: lafyèv, tous, ak souf kout.

Kijan li gayé? Viris sa-a, yo kwè ke-l gayé sitou dé yon moun ak yon lot. Ant moun ki nan kontak séré youn ak lòt (apéprè 6 pyé) ak nan ti gout réspiratwa ki pwodwi, lè yon moun ki enfékté tousé, oswa éstènye.

Kisa mwen ka fè pou anpéché mwen menm oswa moun pa mwen yo malad? Pa gen okenn vaksen éspésifik oswa trétman ki disponib pou nouvo kowonaviris sa-a, oswa nenpòt ki lòt coronavirus. Sépandan, médikaman ak réchèch vaksen ap fèt.Depatman Santé Eta New York rékòmandé bagay sa yo pou limité pwopagasyon viris respiratwa yo:

 • Lavé men ou souvan avèk savon ak dlo pandan omwen 20 segonn (chanté jwayez anivèsè dé fwa). Lè pa gen savon ak dlo ki disponib, sèvi ak yon dézenféktan men ki gen alkòl (kigen omwen 60% alkòl)
 • Evité imédyatman manyen zye-w, nen-w ak bouch ou avèk men ki pa lavé.
 • Pa bay moun la men, olyé de sa, voyé men-w bay moun, oswa frapé koud ak koud
 • Evite kontak sere avèk moun ki malad.
 • Kouvri bouch ou ak yon tisi (pa ak men-w) lè wap tousé oswa éstènyé.Tout tisi yo finitilizé, dwé jété nan fatra a tou swit-
 • nétwayé ak dézenfékté Régilyèman tout objè ak sifas yo manyen souvan.Netwayé akdézenfékté souvan, tout objè ak sifas ké yo kon manyen avèk yon espre netwayaj poukay, oswa ak papye dézenféktan yo.
 • Pran vaksen kont grip la. Malgré ké piki grip la pap pwotéjé-w kont COVID-19, li pralédé nan anpéché grip ki gen menm sentòm ak kowavavirus sa a.

Rélé koòdonatè espésyal Touch ou a si-w malad, pa alé nan travay. Kowòdonatè-w la ap fèaranjman pou yon lòt asistan al édé pasyan ou yo.

Granmoun ajé, ak moun ké sistem iminitè fèb, oswa moun ki gen kondisyon santé ki kaché, pisansib ak viris sa-a. Moun sa yo ta dwé évité rasanbléman ak gwo foul moun, épi mandé moun payo, pou yo pa vizité yo lè yo malad.

Kisa kap pasé si mwen gen plan pou vwayajé? Espésyal Touch gen yon pwosésis tès dépistajpou tout moun kap bay swen ki te vwayajé oswa gen plan pou vwayaje. Si-w té an vakans waprétounen, tanpri notifyé kowòdonatè-w imédyatman lè-w pral tounen. Ou pa ka rétounen nantravay san-w pa palé ak koòdonatè-w.

Anfen, tankou-n toujou di-w,komtakté koòdonatè-w la, si nenpot nan pasyan-w yotonbé malad,oswa montré sentom tankou: tous,lafyèv ak souf kout. Nan ka sa-a,oudwé mété yon mask nan figi pasyan-a,ak nan figi pa-w.

2020年冠狀病毒疾病的信息(COVID-19)

在您出門前,請检查体温. 如果温度高於100度華氏(38度攝氏),必须留在家里并立即致電輔導員. 如果您遇到以下任何症状:发烧,咳嗽,喉咙痛,呼吸急促,流鼻涕,或失去味覺或嗅覺 . 請留在家中并打電話给您的輔導員.

什麼是冠狀病毒?(COVID19)冠狀病毒是一組病毒,可引起輕度疾病(如感冒)或會使人患上 肺炎.這種病毒被稱為COVID-19 的新型冠狀病毒是一種呼吸系統疾病,可在人與人之間傳播. 症狀包括發燒,咳嗽和氣促疾病.

病毒如何傳播? 該病毒主要在人與人之間傳播.在彼此密切接觸(約6尺內)的人之間,以及通過被感染者咳嗽或打噴嚏時產生的呼吸道飛沫而產生的.

我該如何防止自己或親人生病?目前沒有預防疫苗或治療方法對這種新型冠狀病毒. 但是,藥物和疫苗正在研究進行中.

紐約州衛生部建議採取以下措施,以減少呼吸道病毒的傳播:

 • 經常用皂液和水洗手至少20秒鐘(唱兩次生日歌的時間).如果沒有皂液和水,請使用至少含60%酒精的酒精類洗手液.
 • 避免用没洗的手觸摸眼睛,鼻子和嘴巴.
 • 不要握手,而用揮手或碰手肘代替.
 • 避免與生病的人密切接觸.
 • 咳嗽或打噴嚏時,用紙巾(而不是手)遮住嘴巴. 用過的紙巾應扔進垃圾桶.
 • 定期清潔和消毒經常觸摸的物體和表面. 使用常規的家用清潔噴霧劑或消毒濕巾清潔和消
  毒經常觸摸的物體和表面,定期清潔和消毒經常觸摸的物體和表面.
 • 注射流感疫苗. 儘管流感疫苗無法保護您免受COVID-19 的侵害, 但可以幫助預防與這種
  冠狀病毒症狀相似的流感.

如果您生病, 請致電您的轉導員, 不要去上班. 您的轉導員將為您的患者安排另一名護理員代替.

老年人和免疫力低或具有潛在健康狀況問題的人最容易感染該病毒. 這些人應避免與大眾人群聚
會,並要求親人生病時不要去拜訪他們.

如果我有旅行計劃,該怎麼辦? Special Touch 對所有已旅行或計劃旅行的護理人員進行審查.
如果您即將休假,請在抵達時立即通知您的轉導員. 如您还没有與轉導員交談前, 你不能去上班.

最後,與往常一樣,如果您的任何患者生病或出現任何症狀,或症狀包括咳嗽,發燒和呼吸氣促
(呼吸困難),請與您的轉導員聯繫. 在這種情況下,您和患者應該戴上口罩.

Información sobre la enfermedad por coronavirus 2020 (COVID-19)

Antes de salir de casa, cheque su temperatura. Si la temperatura es de 100 F (38 C) o más, debe quedarse en casa y llamar a su coordinadora de inmediato. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, secreción nasal, pérdida del gusto y/o el olfato quédese en casa y llame a su coordinadora.

¿Qué es el coronavirus (COVID-19)? Los coronavirus son un grupo de virus que pueden causar enfermedades leves, como un resfriado, o pueden enfermar a las personas con neumonía. Un NUEVO coronavirus llamado COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de persona a persona. Los síntomas incluyen fiebre, tos y falta de respiración.

¿Cómo se transmite? Se cree que el virus se transmite principalmente de persona a persona. Entrepersonas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies) y a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda.

¿Qué puedo hacer para evitar que yo o mis seres queridos se enfermen? No hay vacunas o tratamientos específicos disponibles para este nuevo coronavirus, o cualquier otro coronavirus. Sinembargo, la investigación de medicamentos y vacunas está en marcha. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York recomienda lo siguiente para minimizar la propagación de virus respiratorios:

 • Lávese las manos a menudo con agua y jabón por lo menos 20 segundos (cante la canción de feliz cumpleaños, dos veces). Cuando no haya agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol.
 • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 • No se dé la mano, en cambio, saluda con un gesto o golpee el codo.
 • Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
 • Cúbrase la boca con un pañuelo desechable (no la mano) cuando tosa o estornude. Pañuelos desechable ya usado, tírelo a la basura.
 • Rutinariamente limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un espray de limpieza doméstico o con toallitas desinfectantes.
 • Vacúnese contra la gripe. Aunque la vacuna contra la gripe no lo protegerá de COVID-19, ayudará a prevenir la gripe que tiene síntomas similares a este coronavirus.

Llame a su coordinadora de Special Touch si está enferma(o), no vaya a trabajar. Su coordinadora organizará un asistente de reemplazo para su paciente.

Los ancianos y los inmunocomprometidos o aquellos con afecciones de salud subyacentes son más susceptibles a este virus. Estas personas deben evitar las reuniones con grandes multitudes y pedirles a sus seres queridos que no visiten cuando están enfermos.

¿Qué sucede si tengo planes de viajar? Special Touch tiene un proceso de evaluación para todos los trabajadores que han viajado o planean viajar. Si tiene unas próximas vacaciones, notifique a sucoordinadora a su llegada inmediatamente. No puede volver a trabajar sin hablar con su coordinadora.

Por último, como siempre, comuníquese con su coordinador si alguno de sus pacientes se enferma opresenta síntomas incluyendo tos, o fiebre o falta de aire. En esa situación, coloca una mascarilla facial sobre tu paciente y en ti mismo.

Информация о коронавирусной болезни 2020 (COVID-19)

Проверьте свою температуру перед тем как идти на работу. Если Ваша температура 100 F (38 С) или выше, вы должны остаться дома и немедленно позвонить своему координатору. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов: высокая температура, кашель, боль в горле, затруднённое дыхание, насморк или отсутствие чуства вкуса и запаха, останьтесь дома и позвоните своему координатору.

Что такое коронавирус (COVID-19)? Коронавирусы – это группа вирусов, которые могут вызывать легкие заболевания, такие как простуда, или вызывать у людей пневмонию. НОВЫЙ Коронавирус под названием COVID-19 является респираторным заболеванием, которое может передаваться от человека к человеку. Симптомы включают жар, кашель и одышку.

Как это распространяется? Считается, что вирус распространяется главным образом от человека к человеку. Между людьми, которые находятся в тесном контакте друг с другом (в пределах примерно 6 футов) и через дыхательные капельки, возникающие при кашле или чихании зараженного человека.

Что я могу сделать, чтобы не дать себе или близким заболеть? Для этого нового коронавируса или любого другого коронавируса нет специальных вакцин или методов лечения. Тем не менее, исследования лекарств ивакцин ведутся. Чтобы свести к минимуму распространение респираторных вирусов, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк рекомендует следующее:

 • Часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд (дважды спойте песню с днем ​​рождения). Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе ссодержанием спирта не менее 60%.
 • Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками.
 • Не пожимайте руки, вместо этого просто помашите или поздоровайтесь локтями.
 • Избегайте тесного контакта с больными людьми.
 • При кашле или чихании прикрывайте рот салфеткой (не рукой). Использованные салфетки следует выбрасывать в мусор.
 • Регулярно очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым часто прикасаетесь. Чистите и дезинфицируйте эти предметы и поверхности с помощью обычного бытового чистящего спрея или дезинфицирующих салфеток.
 • Сделайте прививку от гриппа. Хотя прививка от гриппа не защитит вас от COVID-19, она поможет предотвратить грипп, имеющий симптомы, сходные с симптомами этого коронавируса.

Если вы заболели, позвоните своему координатору в Special Touch, не ходите на работу. Ваш координатор организует замену помощника для вашего пациента.

Пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом или люди с сопутствующими заболеваниями наиболее подвержены этому вирусу. Эти люди должны избегать большого скопления людей и поросить близких не посещать их когда они болеют.

Что произойдет, если у меня есть планы путешествовать? Special Touch разработал процесс проверки для всех работников, которые путешествовали или планируют путешествовать. Если у вас собираетесь в отпуск, пожалуйста, немедленно сообщите об этом координатору сразу после возвращения. Вы не можете вернуться на работу, не поговорив с вашим координатором.

Наконец, как всегда, свяжитесь с вашим координатором, если кто-либо из ваших пациентов заболеет или проявит симптомы, включая кашель, жар и одышку. В этой ситуации, вы должны надеть маску на пациента и себя.